Ochrona Danych Osobowych - Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: PKS w Kluczborku Sp. z o.o., ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork, NIP: 751-000-24-09, KRS: 0000135935, REGON: 000616853,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest: Adam Borkiewicz, tel. 607-505-179, e-mail: rodo@pks.kluczbork.pl
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w PKS w Kluczborku Sp z o.o.
  1. ZGODA – Art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych.
  2. WYKONANIE LUB ZAWARCIE UMOWY – Art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych. (np sprzedaż biletu miesięcznego, usługi przewozowej, innej usługi)
  3. PRAWNY OBOWIĄZEK – Art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.(przetwarzanie określonych danych osobowych jest wprost wskazane w przepisach szczegółowych)
  4. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA LUB STRONY TRZECIEJ – Art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Cel ten obejmuje takie zagadnienia jak:
   1. Marketing produktów i usług własnych Administratora Danych osobowych
   2. ​Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im
   3. Ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń
   4. Tworzenie analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych Osobowych
 4. Odbiorcami Danych osobowych są:
  1. Pracownicy PKS w Kluczborku pracujący z danymi osobowymi
  2. Instytucje posiadające umocowanie prawne do wglądu w zebrane dane osobowe (np Sąd, Policja, Komornik)
  3. Podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych na podstawie podpisanej Umowy Powierzenia/Udostępnienia Danych Osobowych (np zdalny serwis oprogramowania)
 5. Transfery Państwa danych osobowych(jeżeli występują) odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 7. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:
  1. Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
  2. Żądania od Administratora sprostowania danych osobowych
  3. Żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
  4. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  6. Żądania przenoszenia danych do innego Administratora danych lub do Państwa
  7. Wniesienie skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 8. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości wykonania usługi